Algemene Voorwaarden
Fundamentics BV/Chillandtalk.nl

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Fundamentics BV (en haar handelsnamen waaronder Chillandtalk.nl) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt met nadruk van de hand gewezen. Op de totstandkoming en uitvoering van elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

2. Grondslag offertes

Offertes van Fundamentics BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Fundamentics BV zal de te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. Beschikbaarheid van gegevens, medewerkers en middelen

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de (potentiële) opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Fundamentics BV nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Fundamentics BV betrokken (zullen) zijn. De opdrachtgever verschaft op zijn locatie Fundamentics BV kosteloos de faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; dit met als doel de opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

4. Scopewijzigingen / meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien Fundamentics BV op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Fundamentics BV.

5. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Fundamentics BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Fundamentics BV kan derhalve niet in bindende termijnen aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn; tenzij er in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk sprake is van een vaste opleverdatum afspraak. Alle door Fundamentics BV genoemde (oplevering-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Fundamentics BV en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

6. Personeel

Fundamentics BV kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Daarnaast is Fundamentics BV gerechtigd bij langere afwezigheid van personeel (bijvoorbeeld door langdurige ziekte) voor passende vervanging te zorgen. De personeelswijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Fundamentics BV plaatsvinden. Fundamentics BV zal haar uiterste best doen wijzigingen in personele bezetting tot een absoluut minimum te beperken. Daarnaast verwacht zij van opdrachtgever eenzelfde houding met betrekking tot de meewerkende eigen medewerkers.

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Fundamentics BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

7. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Fundamentics BV noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend met inachtneming van een aankondigingstermijn van twee maanden.

8. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Fundamentics BV de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

9. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Fundamentics BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Fundamentics BV mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Fundamentics BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Fundamentics BV is beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de (deel)opdracht.

13.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fundamentics BV meldt.

13.3 De aansprakelijkheid van Fundamentics BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Fundamentics BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fundamentics BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fundamentics BV in staat is adequaat te reageren.

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook specifieke (conversie-)software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Fundamentics BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Fundamentics BV. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen gegevens van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid dan wel redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het vertrouwelijke gegevens betreft.

Fundamentics BV / Chillandtalk.nl

Multatulistraat 21
2761 LA Zevenhuizen
Tel: 06-47018526

www.fundamentics.nl
info@fundamentics.nl

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24371946.